Kronikk

TRENGER FLERE: Det er et økende behov for personer med teknologikompetanse som kan sikkerhetsklareres, skriver innleggsforfatterne.

Tre tiltak for økt teknologikompetanse i Forsvaret

Sammensatte trusler er stadig mer utfordrende og Forsvaret oppgaver blir stadig mer omfattende. Derfor er det et økende behov for økt teknologikompetanse.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvaret behøver økt teknologi- og samfunnssikkerhetskompetanse. Denne er det hard kamp om. Forsvarets høgskole (FHS) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) foreslår tre tiltak for å utvikle dagens kompetansemiljøer og øke utdanningen av nye teknologer som kan jobbe med gradert informasjon. 

For forsvarssektoren, og spesielt innen teknologi- og forskningstunge områder som IKT, kunstig intelligens og automasjon, er det et økende behov for personer med teknologikompetanse som kan sikkerhetsklareres. 

Dette påpeker også regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032. 

Forsvarskommisjonen understreker viktigheten av at Forsvaret evner å beholde høyt kompetent personell. Totalberedskapskommisjonen peker på et økende tverrsektorielt behov for personell som kan håndtere skjermingsverdig og gradert informasjon. 

Deres rapport trekker også frem betydningen av næringslivet i totalforsvaret av Norge, og dermed også et økende behov i privat sektor for personell som er sikkerhetsklarert. 

For å øke teknologi- og samfunnssikkerhetskompetansen og dermed styrke forsvaret av Norge foreslår FHS og FFI tre konkrete tiltak:

1. Utdann flere PhD-kandidater som kan sikkerhetsklareres 

Vi foreslår at det for et visst antall stipendiatstillinger innen fagområder av betydning for nasjonal sikkerhet settes krav om ett års faglig relevant pliktarbeid ved en institusjon som driver med skjermingsverdig forskning, utvikling og innovasjon og hvor medarbeidere må sikkerhetsklareres. Dette som et alternativ til dagens ordning hvor pliktarbeidet er knyttet til undervisningsoppgaver. Etter endt utdanning vil kandidatene kunne ta stillinger der sikkerhetsklarering er et krav. 

2. Innfør stipendprogram for bachelor- og masterstudenter på viktige, sensitive fagområder 

Rekrutteringen til enkelte sensitive fagområder, og teknologitunge områder spesielt, har i flere tiår vært krevende. Vi mener Norge bør innføre et stipendprogram for studenter på bachelor- og master-nivå. Ordningen kan bygge på modeller brukt av både Forsvaret og USAs Department of Defence, der X-års studium gir krav om X-års pliktarbeid.

3. Utdann flere med tverrfaglig samfunnssikkerhetskompetanse og øk den teknologiske kompetansen i Forsvaret 

Sammensatte trusler er stadig mer utfordrende. Teknologi gjennomsyrer i økende grad samfunnet, og Forsvaret og totalforsvarets oppgaver blir stadig mer omfattende. Det er derfor et økende behov for tverrfaglig forståelse som inkluderer økt teknologikompetanse og samfunnsvitenskap sammen i et systemperspektiv. 

Vi foreslår derfor at det bør etableres tverrsektorielle utdannings- og kurstilbud, herunder blant annet: 

  • Påbygningskurs (etter- og videreutdanningskurs) i teknologikompetanse for personell i (total)forsvaret. Disse kursene skal ikke gi spesialisert kompetanse i spesielle teknologiområder, men generell teknologikompetanse og innsikt i samfunnssikkerhet og nasjonale sikkerhetsutfordringer for derigjennom å styrke samfunnets motstandsdyktighet. Tilbudet kan gis av relevante utdanningsinstitusjoner.
  • Kurs rettet inn mot aktører i sivil sektor, for å øke forståelsen av samfunnssikkerhet og Forsvarets rolle i totalforsvaret av Norge. Forsvarets høgskole (FHS) kan lede an, og gjerne samarbeide med andre aktører. Konsepter lignende FHS’ populære informasjons- og sjefskurs kan videreutvikles slik at kapasiteten økes til utdanning og kompetansebygging, samtidig som fag/temaområder styrkes til å inkludere tverrfaglige problemstillinger og teknologi. Vi kan også se for oss bruk av digitale løsninger for å nå bredere ut. FFI, som et institutt med stort teknologisk fokus, kan bidra med teknologikompetanse og emner, samt kursing og utdanning innen områder relevant for nasjonal sikkerhet. 
  • FHS bør gis i oppgave å utvide studietilbudet sammen med samarbeidspartnere på høyere gradsnivå, spesielt innen områder hvor forsvaret har teknologibehov som ikke dekkes av dagens utdanningsinstitusjoner. God teknologiforståelse og kompetanse er kritisk for fremtidens militære ledere. For å møte dette behovet, kan FFI og FHS få i oppgave å vurdere opprettelsen av spesialiserte utdanningsløp på masternivå, rettet inn mot teknologi og anvendelsen av militærmakt. 

    Gode forskning-, utdanning- og videreutdanningsløsninger kan bidra til å øke attraktiviteten av forsvarssektoren som et godt og interessant sted å studere og jobbe, også blant personer som i dag ikke har sektoren på radaren. Det vil også kunne bidra til at ikke-militære teknologer og andre får et tidligere møte med sektoren enn i dag. I sum vil tiltakene bidra positivt i kampen om kritisk teknologi- og samfunnssikkerhetskompetanse.

Powered by Labrador CMS