Meninger

EN KRISE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen beskriver de mange sakene i media om varslingssaker som en krise.

Forsvaret skal vinne kampen mot mobbing og trakassering

Ethvert tilfelle av mobbing og trakassering i Forsvaret er ett tilfelle for mye, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Både gjennom sommeren og de siste dagene har det vært mange saker i media som viser at Forsvaret har et stort problem med mobbing og trakassering i egne rekker. Vi står i en krise. En krise for den enkelte som har opplevd mobbing og trakassering. En krise fordi vi har folk i egne rekker som ikke etterlever våre verdier. Og en krise fordi den tilliten vi i Forsvaret er helt avhengig av settes på prøve, både internt og eksternt.

Nå er det nok.

Konferere med Krigs- eller Generaladvokaten

Et hovedmoment i sakene er at reaksjonene for ofte har vært for milde og for lite konsekvente. Vi må sikre likere reaksjon på nær like saker. Derfor skal alle som håndterer saker om mobbing og seksuell trakassering fremover konferere med Krigsadvokaten (KA) eller Generaladvokaten (GA). Dersom sjefer velger en annen reaksjon enn KA/GA anbefaler, skal de redegjøre skriftlig og dokumentere hvorfor de har valgt som de har gjort.

Reaksjoner skal være tilgjengelig i personalmappen så lenge lovgivingen tillater. Reaksjoner skal være en del av vurderingen ved seleksjon til utdanning og nye stillinger.

Reaksjonene i saker der det er avdekket kritikkverdige forhold synes ikke være strenge nok i flere saker. Vi har fått juridiske vurderinger på om det er mulig å gjenoppta saker, men vurderingene tilsier at muligheten for endring eller ytterligere reaksjon er meget begrenset. Derfor må vi nå se fremover og sikre at uønskede handlinger får riktige reaksjoner.

Forsvarets forum avslører: Varslet om voldtekt – sjefen sendte e-post til hele bataljonen

Forsvaret har gått gjennom flere saker hvor vi ser at informasjonen til berørte har vært for dårlig. I juli besluttet vi derfor at varslere og fornærmede skal få informasjon om status i saken og hvilken reaksjon som blir gitt. Berørte parter må ivaretas godt.

Flerfaglig kompetanse

23. juni leverte jeg en rapport til forsvarsministeren med tiltak for å komme videre i oppryddingen. Konsulentselskapet PwC er i gang med sin undersøkelse av varslingssystemet, av håndteringen av varsler og av reaksjoner på kritikkverdige forhold.

Jeg har etablert en bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra blant annet tillitsvalgte og eksterne bidragsytere for å sikre at de tiltakene vi har iverksatt blir fulgt opp. Jeg er svært takknemlig for at ressurspersoner som Alexandra Bech Gjørv fra SINTEF og Karin Akselsen fra Politidirektoratet stiller opp i referansegruppen.

Alle de øverste sjefene i Forsvaret har forstått alvoret. Det er iverksatt en rekke lokale tiltak for at vi skal komme oss videre og forhindre uakseptable hendelser og oppførsel. Eksempler som «ikke i mitt lag» i Hæren, hvor det jobbes aktivt med eget arbeidsmiljø gjennom organiserte samtaler og samlinger, viser et bredt engasjement.

Et viktig tiltak for å utvikle et godt fellesskap er kulturfaglig kompetanse. Derfor har vi ansatt kulturviteren Hanne Eggen Røislien i Forsvarsstaben. Hun har en doktorgrad i fellesskapsbygging, kultur og mestring i en militær kontekst. Hun skal bidra til å skape større kunnskap om Forsvarets organisasjonskultur, med det for øyet å gjøre organisasjonen bedre skodd til å iverksette konstruktive, målrettede tiltak.

Vi skal og må bli bedre

Forsvaret skal være åpne om hvordan vi faktisk har det og vi skal også være åpne om hva vi nå gjør. Utover høsten gjennomfører vi på nytt en undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Dette blir den tredje undersøkelsen siden 2018.

MOST-undersøkelsen 2020: Slik er tallene fordelt på forsvarsgren

Hva vi faktisk må gjøre for å utvikle et fellesskap vi alle trives med å være del av, er ikke bare enkelt å peke på. Resultatene fra undersøkelsene er derfor viktig i det langsiktige arbeidet.

Lederskap er helt avgjørende i arbeidet for en god arbeidsplass for alle. 16. november skal jeg invitere om lag 400 unge ledere fra Forsvarssektoren til en dag med «modig lederskap» som tema. Jeg mener det vil bli en dag der vi bidrar til å utvikle deres lederskap, samt at vi får muligheten til å høre direkte fra dem hvordan de opplever hverdagen i Forsvaret.

Ethvert tilfelle av mobbing og trakassering i Forsvaret er ett tilfelle for mye. Omfanget som er avdekket de siste månedene viser at vi har en stor jobb foran oss som vil ta tid. Vi må fortsette å forebygge. Og uakseptable hendelser skal få reaksjoner. Vi skal og må bli bedre.

Powered by Labrador CMS