Meninger

DEN BESTE MÅTEN: Å gi forutsigbarhet i forhold til egne rettigheter og plikter er den beste måten å slå ring om reservistene våre på, skriver forsvarsminister Gram.

En nødvending endring – ikke en omkamp

Forsvarsministerens svar på Bjørnar Moxnes' kritikk om endringene av forsvarsloven.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Regjeringen sendte i fjor høst forslagene til endringer av forsvarsloven på høring, med tre måneders høringsfrist. Etter å ha vurdert alle høringsuttalelsene, fremmet regjeringen rett før sommeren Prop. 134 L (2021-2022) om endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.), for Stortinget. Utenriks- og forsvarskomiteen har denne uken avgitt sin innstilling i saken.

Regjeringens lovforslag er ikke en omkamp om dommen fra Frostating lagmannsrett. Lovforslaget rydder derimot opp i uklarheter og tydeliggjør den arbeidsrettslige statusen for reservister med kontrakt om tjenesteplikt. Regjeringen forslår å lovfeste at personer som inngår kontrakt om tjenesteplikt ikke er å anse som arbeidstakere.

Begrunnelsen for dette er at reservister på denne type kontrakter kun skal bekle en stilling i Forsvarets styrkestruktur, på lik linje med de vernepliktige reservistene i Forsvaret. De bør da også ha de samme rettighetene og forpliktelsene som disse. Det er altså ikke snakk om faste ansatte som tjenestegjør i det daglige i Forsvaret, eller å frata soldatene rettigheter slik Moxnes påstår.

En oppfølging av dommen

Til tross for at reservisten vurderes å ikke være arbeidstaker, har regjeringen foreslått at reservisten likevel skal tilstås en kompensasjon tilsvarende feriepenger regulert gjennom den enkeltes kontrakt. Dette er en oppfølging av dommen fra Frostatings lagmannsrett og en nødvendig opprydding i regelverket.

KRITISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes er kritisk til endringene i loven.

Jeg er glad for at Forsvaret har etterbetalt feriepenger tilbake til 2005 til innsatstyrkene og områdesjefene i Heimevernet. Regjeringen har nå også sørget for at det skal utbetales feriepenger av sluttbonusen tilbake til 2005.

Det er nettopp den sikkerhetspolitiske situasjonen og krigen som raser i Ukraina som illustrerer hvor uvurderlige reservister er og vil være for Forsvaret og vår nasjonale forsvarsevne. Lovforslaget er en nødvendig endring som må til for å gi Forsvaret anledning til å planlegge for en styrkestruktur som er mest mulig relevant for nasjonal beredskap. Det legger også til rette for å øke størrelsen på det norske Forsvaret på en forsvarlig måte.

Forutsigbarhet er den beste måten

Når det gjelder de varslede utredningene som Moxnes viser til, gjennomføres disse uavhengig av lovforslaget som nå ligger til behandling i Stortinget.

Til sist vil jeg påpeke at det i proposisjonen presiseres tydelig at lovforslaget ikke skal brukes som et virkemiddel for å tilrettelegge for en økt grad av outsourcing, og at adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt ikke gjelder personell som er tilknyttet strategiske samarbeidspartnere.

Å gi forutsigbarhet i forhold til egne rettigheter og plikter er den beste måten å slå ring om reservistene våre på. Jeg er trygg på at den klargjøringen som ligger i lovforslaget når det gjelder hvilke rettigheter og forpliktelser reservisten skal ha, vil bidra positivt til å øke både Norges forsvarsvilje og -evne.

Powered by Labrador CMS