Nyheter

BRANNÅSTED: Politiet tente på en større mengde diesel/drivstoff på grusplassen på Akershus festning uten å ha fått godkjenning fra Forsvarsbygg. Bruken av drivstoff skal være et brudd på forurensingsloven da det har trukket ned i grunnen.
BRANNÅSTED: Politiet tente på en større mengde diesel/drivstoff på grusplassen på Akershus festning uten å ha fått godkjenning fra Forsvarsbygg. Bruken av drivstoff skal være et brudd på forurensingsloven da det har trukket ned i grunnen.

Forsvarsbygg har anmeldt politi- og brannvesen etter øvelse på Akershus festning

Politiet og brannvesenet helte drivstoff på bakken og startet brann på verneverdig område på Akershus festning. Tre uker senere lukter det fortsatt drivstoff i området.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Deler av grusdekket like ved veteranmonumentet Evig flamme, på Festningsplassen mot Kongens gate, er fortsatt tydelig misfarget. I den ene enden av plassen, ikke langt fra kommandantboligen, der forsvarssjefen bor og har representasjon, er det satt opp sperringer rundt et omtrent 30 kvadratmeter stort brannåsted. Det henger en eim av diesel i luften.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

6. og 7. april gjennomførte politi og brannvesen en terror- og beredskapsøvelse på Akershus festning. En del av øvelsen bestod i å helle drivstoff på deler av Festningsplassen, starte en kontrollert brann, og så slukke den.

Nå har Forsvarsbygg anmeldt både politi- og brannvesen for ikke å ha ryddet opp etter seg etter øvelsen.

Skaden er en forurenset grusplass, som er del av et fredet område. Forsvarsbygg har levert anmeldelse for brudd på både forurensningsloven og kulturminneloven. Hele Festningsplassen er fredet etter kulturminneloven. Det inkluderer også det visuelle utrykket på selve dekket på plassen.

Til behandling

At politiet og brannvesenet skulle gjennomføre en øvelse på festningen, var godkjent av plassmajor. Men Forsvarsbygg, som er grunneier, var ikke involvert i planene, som også omfattet brannøvelsen.

Forsvarsbygg begjærer tiltale og straff for de anmeldte forhold. Anmeldelse av Oslo brann- og redningsetat ble oversendt Oslo politidistrikt 19. april. Samtidig ble også anmeldelse av Politiet sendt til Spesialenheten for politisaker.

ØVELSE: Politiet under øvelsen på Akershus festning i april.
ØVELSE: Politiet under øvelsen på Akershus festning i april.

Spesialenheten for politisaker bekrefter overfor Forsvarets forum å mottatt en anmeldelse.

– Saken er til behandling ved vårt saksmottak for vurdering av om det skal iverksettes etterforsking, jf. påtaleinstruksens §34-1, og en eventuell etterforsking vil søke å avdekke omstendighetene rundt selve hendelsen. Det innebærer at Spesialenheten på nåværende tidspunkt ikke kan besvare eller kommentere, skriver spesialetterforsker Øivind Frøisland i en e-post til Forsvarets forum.

Ville stanse øvelsen

Forsvarets forum har fått innsyn i saksdokumentene som danner bakgrunn for anmeldelsen Forsvarsbygg har levert. Det beskrives detaljert at en slags grunn grop i grusdekket på festningsplassen ble laget som del av øvelsen.

Arenaleder ved Akershus festning oppdaget tilfellet ved befaring på stedet onsdag 6. april. Det ble stilt spørsmål til både brannvesenet og politiets innsatsleder. De hadde ingen forståelse for Forsvarsbygg sitt syn, men uttrykte at flammer var nødvendig for øvelsen.

LOVBRUDD: Det er en villet og overlagt handling å helle fuel utover et grusdekke og sette fyr på, hevder Forsvarsbygg i bakgrunnsdokumentene for anmeldelsen av politi og brannvesen.
LOVBRUDD: Det er en villet og overlagt handling å helle fuel utover et grusdekke og sette fyr på, hevder Forsvarsbygg i bakgrunnsdokumentene for anmeldelsen av politi og brannvesen.

Arenaleder varslet øvingsansvarlig muntlig og informerte Akershus kommandantskap om at øvelsen måtte stanses onsdag, og at de måtte avlyse øvelsen torsdag. Dette ble ikke tatt hensyn til.

Ifølge dokumentene Forsvarets forum har fått innsyn i, informerte arenaleder politiets innsatsleder om at dette kunne ende med en anmeldelse. Vedkommende ble opprørt og fortalte at øvelsen var viktig for å forsvare Oslo by. Arenaleder minnet om at i fredstid er man pålagt å følge lovene rundt miljøforurensning. Dette hadde innsatsleder ikke forståelse for, ifølge dokumentene.

Tar selvkritikk

Arenaleder kontaktet i tillegg brannvesenet og varslet om en akutt forurensing. Oslo brannvesen har meddelt at de vil bekoste sanering av branntomten, ifølge Forsvarsbyggs dokumenter, som også konkluderer med at forholdet er av en så alvorlig art at det uansett bør anmeldes.

Brannvesenet tar i ettertid selvkritikk.

– Brann- og redningsetaten har agert på en forespørsel fra politiet om å bistå som et sikkerhetsaspekt under trening av deres ansatte. Formelle avklaringer og tillatelser med grunneier kan vi ikke svare for, da etaten ikke har deltatt i planprosesser og møtevirksomhet i forkant av øvelsen. Konsekvensen av å benytte brennbar væske i den form det ble gjort under øvelsen, burde vært fanget opp før øvelsen ble igangsatt. Det er beklagelig at så ikke skjedde, noe vi tar selvkritikk for, skriver Sigurd Folgerø Dalen, kommunikasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat i en e-post til Forsvarets forum.

Fredet kulturminne

Det gis ikke unntak fra hverken forurensingsloven eller kulturminneloven i fredstid uten at det er søkt om og gitt tillatelse etter forurensingsloven. Det er kun miljømyndighet og/eller kulturminnemyndighet som kan gi slik tillatelse. Tillatelse er ikke omsøkt eller gitt, og det er helt usannsynlig at det vill bli gitt en tillatelse til en slik øvelse på Akershus festning, ifølge anmeldelsen fra Forsvarsbygg.

ANMELDT: Politiet er anmeldt til Spesialenheten etter øvelsen på Akershus festning i april.
ANMELDT: Politiet er anmeldt til Spesialenheten etter øvelsen på Akershus festning i april.

– Dette er viktige øvelser, og det er kompetente aktører som er involvert. Det er viktig at øvelsene finner sted på anlegg som er tilrettelagt for riktig bruk og godt øvingsutbytte. Aktivitetene må foregå innenfor lovmessige krav til miljø og kulturminnehensyn. Akershus festning er et fredet kulturminne, og hele Festningsplassen er fredet etter kulturminneloven. Eventuelle tiltak eller inngrep må godkjennes av Riksantikvaren, og aktiviteter uten godkjenning medfører risiko for brudd på kulturminneloven. Som grunneier er det Forsvarsbyggs ansvar å reagere når vi ser brudd på dette, skriver Frode Vik Jensen, kommunikasjonsdirektør i Forsvarsbygg, i en e-post til Forsvarets forum.

Trekker ned i grunnen

Akershus festning er som helhet fredet gjennom kulturminneloven, og eventuelle tiltak eller inngrep må godkjennes av Riksantikvaren. Det er ikke sannsynlig at en slik brannøvelse ville bli godkjent innenfor fredet område. og det ville heller ikke være tillatt å forurense et område. Dette er derfor et klart brudd på kulturminne- og forurensingsloven, hevder Forsvarsbygg.

Etter gjennomført og avsluttet øvelse, ble flammene kvelt ved å skyfle grus over dem. Det ble helt Absol, et absorberende stoff, i selve brannområdet, uten at det trolig vil ha noen effekt, konkluderer Forsvarsbygg.

AVSPERRET: Hele festningsområdet er fredet. Brannåstedet ligger like ved Akerhuskaiene.
AVSPERRET: Hele festningsområdet er fredet. Brannåstedet ligger like ved Akerhuskaiene.

At flammene ble kvelt før utbrenning, har medført at en del uforbrent drivstoff har trukket ned i grunnen. Uansett vil drivstoff trekke ned i grunnen før det blir påtent, slik at området er å anse som et forurenset areal.

Les også: Akershus slottskirke skal ha nytt orgel til konserter og kongelige gravferder

Ved bruk av Absol skal eventuell utilsiktede utslipp absorberes, deretter tas opp og leveres til godkjent mottak som forurenset masse. Forsvarsbygg understreker at Absol ikke skal graves ned, slik det er gjort på festningsplassen.

Oppstillingsplass

Det er ikke kjent hvor dypt forurensingen har trukket ned i grunnen. Forsvarsbygg anslår at det kan dreie seg om 30-40 centimeter ned. Volumet av forurenset masse vil da utgjøre 12-15 kubikkmeter. Ved en sanering må det også fjernes en del rene masser for å være sikre på at all forurenset masse er sanert bort.

Les også: Rapport: En åpen festning vil revitalisere byen

Festningsplassen blir med jevne mellomrom brukt som oppstillingsplass for ulike parader gjennom Oslo by, deler av Oslos barnetog 17. mai og til ulike militære seremonier, som markering av Frigjøringsdagen og overrekkelser av utmerkelser.

Rettelse: I en tidlig versjon av artikkelen stod det at øvelsen ble gjennomført av politiet ved Beredskapstroppen. Det er feil. Det var ikke Beredskapstroppen som deltok i øvelsen.

Powered by Labrador CMS