Nyheter:

De nye foreldelsesreglene kun skal gjelde for veteraner skadet etter 2010. Det kommer fram i et forslag til erstatningsordninger for veteraner. (Foto: Caroline Lunde/Forsvaret)
De nye foreldelsesreglene kun skal gjelde for veteraner skadet etter 2010. Det kommer fram i et forslag til erstatningsordninger for veteraner. (Foto: Caroline Lunde/Forsvaret)

Uenige om forslag til ny erstatningsordning

Flere veteranorganisasjoner misliker forskjellsbehandling mellom veteraner som har tjenestegjort før og etter 2010.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter ønske fra Forsvarsdepartementet ble det nedsatt et utvalg som skulle vurdere erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner. Nå foreligger konklusjonen, og rapporten ble overrakt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fredag 17. januar.

– Ordningene er tilfredsstillende og bidrar til anerkjennelse. Det er vår hovedkonklusjon, sier Bjarte Askeland. 

Askeland, som er dommer i Gulating lagmannsrett, sikter til kompensasjon- og erstatningordningene for personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Forsvaret. 

Askeland har ledet utvalget bestående av representanter fra blant annet Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Forsvaret samt veteran- og arbeidstakerorganisasjonene NROF, NVIO og SIOPS.

– Vi foreslår nye regler som vil være til gunst for veteraner, sier han.

Askeland peker blant annet på at de har foreslått endringer som utvalget mener vil styrke rettsikkerheten til veteraner i en eventuell klagebehandling av søknad om erstatning. 

FØR OG ETTER 2010

Arbeidsgruppen foreslår blan annet å fjerne 20-årsfristen som nå er gjeldende for å søke om erstatning. I rapporten som ble overlevert forsvarsminister Frank Bakke-Jensen heter det blant annet: 

«Det er særlig lagt vekt på at regelen passer dårlig til de lange tidsforløp som er aktuelle for den spesielle typen skadelidte».

Det innebærer at veteraner kan søke om erstatning senere enn 20 år etter at de har vært i internasjonale operasjoner. Forslaget til regelendring gjelder imidlertid ikke for veteraner som har tjenestegjort før 2010, sier Askeland. 

– Utvalget hadde et mandat om ikke å påføre staten større kostnader, og derfor har flertallet i utvalget foreslått å opprettholde det regelverket for gruppen av veteraner før 2010. 

Ny veteranmelding

Forslag: Bjarte Askeland overleverte fredag 17. januar en rapport om erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix.
Forslag: Bjarte Askeland overleverte fredag 17. januar en rapport om erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix.

– Jeg er fornøyd med at man har funnet ut at ordningen har «i stort» har fungert bra. Men man skal ta på alvor at det ikke var enstemmighet knyttet til forslagene i som utvalget anbefaler, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Han sikter til at et mindretall av representantene som var med i utvalget, blant annet var uenig i at det ble gjort forskjell mellom veteraner før og etter 2010.

Han sier at de vil ta med forslagene fra utvalget inn i arbeidet med utformingen av en ny veteranmelding som blant annet vil se på erstatningsordningene overfor veteraner. Den skal etter planen komme til våren, sier Bakke-Jensen.

– Det lovtekniske vil trolig ta litt lenger tid, sier forsvarsministeren. 

Hvilke tanker gjør du deg at det foreslås en forskjellbehandling av veteraner før og etter 2010?

Det har jeg registert at man har sagt, og det er noe vi skal se på. Jeg har ikke forhåndkonkludert på noen punkt. Vi skal lese det som har blitt sagt og skrevet, sier Bakke-Jensen og siker blant annet til innevndingene mindretallet i utvalget hadde til noen av forslagene til utvalget. 

FORELDELSESFRIST

Det arbeidsgruppen foreslår, er at det skal innføres regler som sier at foreldelsesfristen tidligst skal begynne å løpe fra det er fattet vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade. 

Uenigheten dreier seg altså om hvem bestemmelsene om foreldelsesfristen skal gjelde for. Flertallet i arbeidsgruppen mener at de nye foreldelsesreglene kun skal gjelde for veteraner skadet etter 2010. Et mindretall bestående av SIOPS, Parat Forsvar og Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner (NVIO) mener at foreldelsesreglene som foreslås må gjelde for alle veteraner uavhengig av når de de ble skadet.

–  Det er svært uheldig at flertallet i arbeidsgruppen foreslår et regelverk som kun skal gjelde for veteraner som har blitt skadet etter 2010. Vi mener at forslaget fra flertallet i arbeidsgruppen er dypt urettferdig og vil medføre en forskjellsbehandling av veteraner. SIOPS kommer i tiden framover til å arbeide for at det skal være like foreldelsesregler for alle veteraner, skriver Gisle Bruknapp og Øystein Wemberg i Veteranforbundet SIOPS i en pressemelding.

Forskjellsbehandling

NVIO er også en av veteranorganisasjonene som har deltatt i arbeidsgruppa. De stiller seg også kritisk til skillet.

– Det er ikke riktig med en forskjellsbehandling før og etter 2010. Vi har argumentert sterkt for at det må være likebehandling av veteranene før og etter 2010, og det står det svart på hvitt også i rapporten, så jeg håper Forsvarsministeren og de som skal jobbe videre med dette politisk tar det med i helhetsvurderingen, sier NVIOs generalsekretær Thor Lysenstøen i en pressemelding.

Han mener erstatningsordningene har fungert tilfredsstillende, men det har vært en reduksjon i innvilgende saker. Men å gi et eksakt svar på hva det skyldes, har utvalget ikke gått inn i.

Store erstatningssummer

For 11 år siden, da første veteranmelding var på trappene som munnet ut i handlingsplanen «I tjeneste for Norge», var det andre anslag som lå til grunn for hvor mange som kunne ha krav på erstatning etter tjeneste. Det var en antagelse at erstatningskrav kunne beløpe seg til rundt 100 millioner kroner. Utbetalingene har vært langt høyere enn det man forventet, sier forsvarsministeren. 

– Nå har vi betalt ut langt over én milliard, cirka 1, 5 milliarder kroner i erstatning, sier Bakke-Jensen

At utbetalingene er så mye større enn det første anslaget, gjør du deg da noen refleksjoner knyttet til hvilke oppdrag Norge velger å sende sine soldater ut på? 

– Den viktigste refleksjonen jeg har gjort meg som politiker var at jeg ba om en evaluering av hvordan vi trener og forbereder mannskapene før vi sender dem ut. Det er et helt annet regime enn da jeg reiste ut for rundt 30 år siden, sier Bakke-Jensen som er veteran fra Libanon. 

– Vi følger dem opp på en helt annen måte underveis og vi det gjør vi også når de kommer hjem. Det er viktig lærdom vi har tatt til oss i løpet av de årene vi har hatt folk ute i internasjonal tjeneste.   

Powered by Labrador CMS