Nyheter

SLITENT: Mange av Forsvarets kaserner er gamle og slitte. Bildet er fra Kolsås leir i Bærum.

Tillitsvalgte om forsvarsbudsjettet: Mener soldaters bosituasjon blir nedprioritert

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) reagerer på det ikke er planlagt å bevilge mer penger til soldaters boforhold.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Personrelatert EBA – eiendom, bygg og anlegg – er noe som engasjerer tillitsvalgte over hele landet. EBA omfatter blant annet soldaters bo- og sanitærforhold i tjenesten.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I Forsvarets langtidsplan er det planlagt å øke antall vernepliktige i tiden framover. Frem mot 2028 skal det bli 3000 flere vernepliktige soldater. I dag er det i overkant av 9.600 vernepliktige inne til førstegangstjeneste.

Det skal dermed bli over 30 prosent flere vernepliktige i løpet av de neste årene.

De tillitsvalgte reagerer på at den økningen ikke er beregnet inn i forslaget til Forsvarsbudsjettet 2022, som ble lagt frem av Solberg-regjeringen 12. oktober.

Det kommer fram i et høringsinnspill til Forsvarsdepartementet og Utenriks- og forsvarskomiteen.

«TVO mener at foreslått budsjett for 2022 ikke svarer til behovet for investering i EBA. Selv om budsjettet legger til rette for økning av soldater, mener TVO at personellrelatert EBA blir lite prioritert», skriver de.

«Brudd på arbeidsmiljøloven»

Det er flere ganger rapportert om dårlige forhold for soldatene som er inne til førstegangstjeneste.

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) har tidligere opplevd boforholdene så dårlig mange steder at de har gjennomført sine egne befaringer av byggene.

Les saken her: Tillitsvalgtordningen: Vi har flere bygg som bør stenges

I brevet beskriver de boforholdene som mange soldater har, som helseskadelig.

«Boforholdene soldatene lever i, bærer preg av et stort vedlikeholdsetterslep, og ved flere tilfeller har byggenes dårlig standard påført soldatene helseplager. Utfordringer som mugg, sopp og dårlig ventilasjon er eksempler på avvik som mange av våre soldater utsettes for hver dag».

De mener noen soldaters levestandard bryter med loven.

«Vernepliktige er omfattet av Arbeidsmiljøloven i forhold som er knyttet til helse, miljø og sikkerhet. [... ]. TVO mener at soldatenes boforhold er et klart brudd på AML og at det må fattes tiltak for at soldatene skal ivaretas på en god og forsvarlig måte», skriver de i brevet.

Forsvaret er derimot ikke enig i denne påstanden.

– I utgangspunktet er personell inne til førstegangstjeneste underlagt store deler av AML når de utfører arbeid, jfr AML § 1-6 m/forskrift. Det betyr for eksempel at vaktlokaler for vaktstyrken må følge AMLs krav. Når disse hviler på brakka vil de derimot ikke «utføre arbeid», skriver pressevakt i Forsvaret, orlogskaptein Thomas Gjesdal i en e-post til Soldatnytt.

– Forsvaret er av den oppfatning at soldatenes boforhold ikke bryter kravene i AML, men det betyr ikke at dette ikke er et viktig område. Forsvaret har og har hatt fokus på de vernepliktiges boforhold, hvor det er brukt betydelige midler på oppgradering og nybygg de siste årene. Men vi er ikke i mål, skriver han videre.

Evenes og Høybuktmoen

I foreslått forsvarsbudsjett for 2022 som regjeringen har lagt frem presenteres hvilke store EBA-prosjekter som gjennomføres, som har kostnadsrammer over 200 millioner. Både på Porsangermoen og Evenes er dette tilfellet for personrelatert EBA:

 • Evenes – nye befalsforlegninger
  Kostnadsramme: 236 millioner
  Forventes utbetalt i 2022: 1 million
 • Evenes – sykestue, velferd og idrett
  Kostnadsramme: 345 milioner
  Forventes utbetalt i 2022: 115 millioner
 • Porsangmoen – boliger og forlegninger
  Kostnadsramme: 368 millioner
  Forventes utbetalt i 2022: 201 millioner

De tillitsvalgte mener derimot ikke at dette er tilstrekkelig.

«I Prop. 1 S planlegger regjeringen å benytte deler av den foreslåtte bevilgningen til peronellrelatert EBA på Evenes og Porsangmoen, men utfordringene er betydelig bredere enn bare disse militære leirene. TVO mener derfor at det må prioriteres mer midler til å ta igjen vedlikeholdsetterslep, og øke kapasiteten i tråd med utviklingen som budsjettet og Langtidsplanen legger opp til.»

Forsvarsbygg eier og drifter byggene som Forsvaret bruker. I budsjettet er det bevilget i overkant av 8,6 milliarder kroner til posten «Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg». Det er i overkant av åtte prosent mer enn for 2021.

Av de skal 3,5 milliarder kroner gå til nybygg og anlegg, mens 5,1 milliarder går til driftsutgifter – som inkluderer utgifter knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold, utskiftinger av bygg, ifølge budsjettet.

Forsvarsbygg mener at de kunne fått til mer om de hadde fått bevilget mer midler.

– Vi er klare til å ytterligere intensivere vedlikehold, eller bygge nytt der det er nødvendig, dersom det prioriteres og ressursene er tilgjengelige, skriver direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg til Soldatnytt i en e-post.

Han presiserer at Forsvarsbyggs oppgave er å levere EBA i tråd med de ressursene de har til rådighet og gjennom de prioriteringene Forsvaret og FD foretar.

Les mer: Senterpartiet reagerer: – Umulig å få svar på EBA-manglene i Forsvaret

Powered by Labrador CMS