Meninger

Skribentene har igjen hivd seg over tastaturet for å svare på debattinnlegg fra tidligere statssekretær og stortingsrepresentant Oddmund H. Hammerstad.
Skribentene har igjen hivd seg over tastaturet for å svare på debattinnlegg fra tidligere statssekretær og stortingsrepresentant Oddmund H. Hammerstad.

Styring i Forsvaret må handle om mer enn bare økonomi

Vi mener at det er formålstjenlig å sette seg bedre inn i hvordan anerkjente og standardiserte prinsipper for Asset Management kan bidra til at Forsvaret realiserer verdi fra ressurser på en bedre, mer konsekvent og bærekraftig måte over tid.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Etter vårt innlegg i Forsvarets Forum, der vi ønsket å få en debatt omstyring av Forsvaret, har tidligere statssekretær og stortingsrepresentant Oddmund H. Hammerstad, funnet frem tastaturet og levert et solid bidrag til debatten gjennom sitt innlegg i Forsvarets Forum.

Hammerstad trekker frem den pågående diskusjonen mellom Kvalvik, som er forskningsleder ved FFI, og Hilde, professor ved IFS, samt vårt bidrag som underlag for mye av det han skriver. Vårt innlegg om Asset Management i Forsvaret var ment som et innspill til hvordan Forsvaret kan bedre styringen ved hjelp av internasjonalt anerkjente standarder for styring av ressurser.

Hammerstad oppfattet det som «et innlegg om økonomistyring» og stiller seg tvilende til om Asset Management da er bedre «enn styrings og kontrollverktøy som er utviklet, primært ved FFI». Svakheten ved selve innlegget til Hammerstad er at det ikke beskrives hva disse verktøyene er, eller hvordan de skal forbedre styringen. Styrken ved innlegget er at det presenteres gode momenter knyttet til finansiering, og viktigheten av hurtige og gode beslutninger knyttet til investeringer.

SKRIBENT: Sverre Gagnat er leder for den norske speilkomiteen for Asset Management SN/K 536. Har over 10 års erfaring med driftsteknikk og utdanning fra Luftforsvarets befalsskole og NTNU.
SKRIBENT: Sverre Gagnat er leder for den norske speilkomiteen for Asset Management SN/K 536. Har over 10 års erfaring med driftsteknikk og utdanning fra Luftforsvarets befalsskole og NTNU.

Siden innlegget til Hammerstad ikke viser til spesifikke verktøy, antas det at det refereres til verktøyene for optimering av investeringsbeslutninger. FFI beskriver disse verktøyene som stokastiske modeller som hjelper med å ta valg som gir fleksibilitet til å handle med informasjon som tilkommer etter hvert som tiden går. Disse verktøyene er derfor godt egnet for å styre hvilke investeringer man prioriterer.

Falske dikotomier

Asset Management er å koordinere aktiviteter i en organisasjon for å realisere verdi fra ressurser. En ressurs (asset) er i ISO 55000 definert som «middel, ting eller enhet som har potensiell eller faktisk verdi for en organisasjon» og «kan være materiell eller immateriell, økonomisk eller ikke-økonomisk».

ISO 55000-serien legger til rette for at en organisasjon kan etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlige forbedre sitt rammeverk for beslutningstaking, men det er ikke ISO 55000 som tar selve beslutningene eller styrer organisasjonen i så måte. ISO 55000 hjelper organisasjonen å styre seg selv på en konsekvent og bærekraftig måte i det å realisere verdi fra sine ressurser, i sin organisatoriske kontekst med hensyn på sine interessenters behov og forventninger.

Siden en «asset» kan være materiell eller immateriell, økonomisk eller ikke-økonomisk, så omfatter Asset Management derfor gjerne mer enn bare økonomi. Å sette modeller for optimale investeringsbeslutninger mot Asset Management fremstår derfor som et falskt dikotomi. FFI har gjennom en rekke rapporter påpekt utfordringer som både Forsvaret og Forsvarssektoren har innenfor effektiviseringsarbeid. Det er rapporter som måler faktiske kostnadsbesparelser og sektorens modenhet innenfor dette arbeidet.

SKRIBENT: Knut Stensland har over 20 års erfaring fra drift og vedlikehold av maritimt materiell. Er medlem norske sperrekomite for Asset Management og har utdanning fra Sjøkrigsskolen og NTNU.
SKRIBENT: Knut Stensland har over 20 års erfaring fra drift og vedlikehold av maritimt materiell. Er medlem norske sperrekomite for Asset Management og har utdanning fra Sjøkrigsskolen og NTNU.

Felles for alle rapportene er at det foreslås tiltak for å redusere disse utfordringene. Flere av disse tiltakene har store fellestrekk med de prinsippene som inngår i ISO 55000-serien for Asset Management. Bruk av ISO 55000-serien burde derfor være egnet faglitteratur for Forsvaret i å lære om, og forbedre sin egen, ressursstyring.

Et møte med FFI om økonomistyring koordinert med styring av andre fagdisipliner (som for eksempel kvalitet, risiko, sikkerhet, miljø, vedlikehold) integrert i ett ledelsessystem for Asset Management ville vært både interessant og lærerikt; især om Forsvarsdepartementet også ville deltatt på en slik seanse.

Forsvarsdepartementets rolle i styring av Forsvaret

Det virker som om det i debatten er en unison enighet om at Forsvarsdepartementets rolle er avgjørende for forbedret styring av både Forsvaret og forsvarssektoren. Ragnhild Paulsen, som tjenestegjør i Forsvarsstaben, har skrevet et faglig sterkt innlegg knyttet til rolleavklaringen mellom departementet og forsvarsstaben, Etatsstyring i Forsvaret: God eller dårlig?

Hun konkluderer blant annet med at dagens styringsformikke skaper et tydelig skille mellom etatsstyringen fra departementet og den interne virksomhetsstyringen. Hun mener at Forsvarsdepartementet praktiserer en dobbelstyring ved at det gis oppdrag om hvilke mål som skal nås, samtidig som det spesifiseres hvordan det skal gjøres. En slik diskusjonen bringer oss raskt tilbake til forsvarsministerens uttalelser om behov for en tillitsreform.

ISO55000-serien for Asset Management definerer prinsipper som kan gjøre det lettere å få til en tillitsreform, og vi mener at det er en mulighet som bør undersøkes i Forsvaret.

God egnethet for Forsvaret

Hammerstad stiller seg tvilende til om Asset Management er godt egnet for Forsvaret. Vi har også stilt kritiske spørsmål vedrørende dette. Gjennom arbeid med en masteroppgave ved Forsvarets Høyskole har vi hatt samtaler med bidragsytere til innføring av Asset Management både i Australia og i USA, og undersøkt om det er andre nasjoner som bruker standarden.

I Storbritannia pågår det en tilsvarende diskusjon knyttet til styring av Forsvarets ressurser. Et av argumentene for bruk av ISO-standarden knyttet til Asset Management, er Storbritannias komplekse organisering av forsvarssektoren.

Som vi fremhevet i vårt første innlegg, så er det en jobb som må gjøres i en organisasjon når den velger å anvende en internasjonal standard for beste praksis Asset Management. Vårt standpunkt er likevel uendret.

Vi mener at det er formålstjenlig for Forsvaret å sette seg bedre inn i hvordan anvendelse av internasjonalt anerkjente og standardiserte prinsipper for Asset Management, i henholdt til ISO 55000-serien, kan bidra til at Forsvaret realiserer verdi fra ressurser på en bedre, mer konsekvent og bærekraftig måte over tid. Hammerstad sin oppfordring om å diskutere prinsippene i standarden med forskningsmiljøet følger vi opp, og vi er åpne for å diskutere dette med andre interesserte også.

Powered by Labrador CMS