Nyheter

TO SØYLER: Ordning for militær tilsatte innebærer blant annet at både spesialister og offiserer har muligheten til å ha en livslang karriere i Forsvaret. Her er Forsvarets sjefssersjant sersjantmajor Rune Wenneberg sammen med sjef for Forsvarsstaben generalløytnant Ingrid Gjerde.

Rapport: Ordning for militært tilsatte er «et steg i riktig retning»

Forsvarsdepartementet har evaluert ordningen for militært tilsatte (OMT). Rapporten forteller om et «betydelig sprik» mellom ordningens intensjon og dagens praksis. 

I 2017 splittet Forsvaret de ansatte tydeligere i befal og offiserer. Ordningen for militært tilsatte (OMT) skulle sørge for tydelige og forutsigbare karrieremuligheter for både sersjanten og fenriken. 

Ordningen ble ansett som ferdig innført i 2020 og i et drøyt år har evalueringen av ordningen pågått. Nå er rapporten, utarbeidet av blant andre Forsvaret, Forsvarsdepartementet og konsulentfirmaet Sopra Steria, klar. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Konklusjonen er at mye har blitt bedre, men at ordningen ennå ikke er helt i mål. 

– Evalueringen viser at det fremdeles er en vei å gå når det kommer til å anerkjenne fagsutøverne og øke attraktiviteten til horisontale karrierer, heter det i rapporten. 

Rapporten beskriver også et «betydelig sprik» mellom det som var intensjonen bak OMT og hvordan ordningen faktisk forvaltes og praktiseres. 

– Dette kan bare løses gjennom en storstilt opprydning i personellforvaltningen på flere forvaltningsnivåer i Forsvaret. 

Endringer i beordringssystemet, som å justere aldersgrensen på 35 år, nevnes som én av flere mulig løsninger. 

– Sjøforsvaret var klart imot

Innføringen av OMT har vært kontroversiell. Reformen er blant de største omstillingene i Forsvaret i nyere tid. De ulike forsvarsgrenene hadde svært forskjellig innstilling til ordningen i forkant av reformen. 

– Det overordnede inntrykket er at Hæren var positiv til ordningen, Sjøforsvaret var klart imot og Luftforsvaret var skeptiske med liten tro til at OMT ville kunne realiseres, står det i rapporten. 

Fremdeles er det ikke enighet om hvorvidt ordningen fungerer: 

– Det hersker svært mange ulike oppfatninger om ordningen, herunder mange negative, heter det i rapporten. 

– Alt sett under ett synes OMT like fullt å være et steg i riktig retning hva gjelder Forsvarets evne til å rekruttere, anvende, utvikle og beholde relevant kompetanse. 

Datagrunnlaget for rapporten består blant annet av rene personellrelaterte tall, som aldersstruktur og ståtid, i tillegg til intervjuer med ansatte i ulike grener og avdelinger.

– Langt på vei innført

Forsvaret og Forsvarsdepartementet sier seg enig i at OMT er innført i tråd med de politiske føringene. Men hvorvidt innføringen har vært vellykket, er vanskeligere å måle. I evalueringen ser de på åtte såkalte «effektmål». Disse målene er blant annet økt ståtid i spesialistkorpset, forenklet forvaltning, økt forutsigbarhet for de ansatte og økt anseelse for spesialistene. 

Innføringen av OMT har forenklet forvaltningen på noen områder, konkluderer Forsvarsdepartementet med. Det kommer imidlertid også frem at den har komplisert forvaltningen på andre nivåer. 

Det konkluderes også med at spesialister blir i jobbene sine lengre og at «det fremstår som at OMT har bidratt til» noe økt anseelse for spesialistene. 

Likevel omtales ordningen for militært tilsatte som et «generasjonsprosjekt». Det vil ta tid før ordningen fungerer som tiltenkt. 

– Forsvaret har langt på vei innført OMT i henhold til planen. Samtidig vil det ta tid før alt er på plass, skriver Forsvaret i en pressemelding i forbindelse med rapporten. 

– Med bakgrunn i evalueringen vil Forsvaret utarbeide en plan for den videre utviklingen av ordningen. Videreutviklingen må også sees opp mot andre prosjekter og forhold, som for eksempel lønns- og insentivprosjektet og ny pensjonsordning.

Powered by Labrador CMS