Nyheter

KRITISK: Den frabeordrede offiserens advokat, Edvard Bakke, mener Forsvaret har gjort flere feil i forbindelse med saken til offiseren.

Refser Forsvarets håndtering av varslingssak

LO-advokat Edvard Bakke er ikke imponert over hvordan Forsvaret fra start til slutt har håndtert saken om en frabeordret offiser.

Publisert Sist oppdatert

– Det var kritikkverdig hvordan Elisabeth Michelsen behandlet varslingssaken mot saksøker. Man må lære av det. Er det noen som bør ta det innover seg, så er det Forsvaret, sa LO-advokat Edvard Bakke i retten.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

En offiser har saksøkt staten ved Forsvarsdepartementet for ugyldig oppsigelse og ulovlig gjengjeldelse i forbindelse med da vedkommende ble frabeordret fra stillingen sin i august 2022.

I februar 2022 ble det varslet om et generelt dårlig arbeidsmiljø i avdelingen til offiseren, hvor ledelsen og personelloffiserer ble pekt på som årsaken.

Deretter ble det gjennomført en faktaundersøkelse i avdelingen som avdekket et dårlig arbeidsmiljø.

Det er måten denne faktaundersøkelsen og selve frabeordringen ble gjennomført på offiserens advokat, Edvard Bakke, reagerer på.

Generalmajor Elisabeth Michelsen var sjef for Heimevernet i hele perioden mens offiseren var ansatt.

Kritiserer faktaundersøkelse

Bakke pekte i retten på flere forhold som han mener ugyldiggjør faktaundersøkelsen:

  • I mandatet Elisabeth Michelsen skrev for å iverksette faktaundersøkelsen stod det at den skulle gjennomføres av sertifiserte intervjuere. Ingen av dem som gjorde intervjuene på avdelingen og skrev rapporten er sertifiserte faktaundersøkere i Forsvaret.
  • Påstandene personene i avdelingen kom med under intervjuene, ble ikke undersøkt videre av varslingsgruppen før de skrev rapporten.
  • Offiseren og personellederen ble aldri forelagt påstandene mot seg før varslingsgruppen konkluderte med at de var ansvarlige for brudd på arbeidsmiljøloven. Dette mener Bakke er et brudd på kontradiksjonsplikten.
STÅR FAST: Regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig og generalmajor Elisabeth Michelsen mener frabeordringen av offiseren var korrekt.

Ikke-sertifiserte intervjuere

Angående bruken av ikke-sertifiserte faktaundersøkere, forklarte Michelsen i retten at hun ikke var kjent med ordningen, at hun ble bedt om å bruke ordet «sertifisert» av noen andre i Heimevernsstaben og at hun ikke reflekterte mer rundt bruken av ordet.

– Jeg kan erkjenne at det nå i etterkant viser seg at de ikke har den sertifiseringen som de sivile firmaene krever fremstår både klønete og dumt. Samtidig er det min mening at de som gjorde slike øvelser hadde kompetansen, sa Michelsen i retten.

En av personene som jobbet med faktaundersøkelsen, forklarte i retten at de ikke undersøkte påstandene som kom frem i intervjuene.

Vedkommende mener offiseren fikk muligheten til å kontradiktere påstandene.

– Det var et sammendrag hvor man gikk gjennom intervjureferatene og utarbeidet 140 utsagn, kommentarer og påstander offiseren kunne gi kontradiksjon på, sa en av personene bak faktaundersøkelsen i retten.

Advokat Bakke svarte vedkommende at offiseren forsøkte å gi kontradiksjon tre ganger, uten at det ble tatt med i rapporten.

– Det er ukjent for meg at offiseren ga kontradiksjon, sa en av personene bak faktaundersøkelsen.

Kritiserer undersøkelse

Juli 2022 sendte offiseren inn et varsel om kritikkverdig håndtering av varselet fra 8. februar som endte opp hos Forsvarsdepartementets internrevisjon (FD IR).

FD IR kom frem til at faktaundersøkelsen varslingsgruppen gjennomførte ikke kan legges til grunn, ettersom den ene siden ikke har fått gi kontradiksjon.

– Sett i lys av at de omvarslede ikke har blitt forevist påstandene som har kommet frem i intervjuene med vitner, er det manglende kontradiksjon. Når de heller ikke får innsyn i rapporten om hva de andre har sagt, så er det manglende kontradiksjon. Det er det vi reagerte på, sa vitnet fra FD IR.

UKJENT: Generalmajor Elisabeth Michelsen erkjente i sin forklaring at hun ikke var godt nok kjent med sertifiseringsordningen med tanke på intervjuere i faktaunderøkselser.

I tillegg konkluderte den med at de omvarsledes rettssikkerhet ikke var ivaretatt, at måten intervjuene med de ansatte ble skrevet på var mangelfulle og at spørsmålene som ble stilt ikke var satt i kontekst.

En av personene bak faktaundersøkelsen ble forelagt kritikken fra FD IR i retten. Vedkommende mente FD IR ikke tok innover seg at det var flere ved avdelingen som mente de ikke hadde et forsvarlig arbeidsmiljø.

– Jeg skjønner at de med den tyngden de har kan vektlegge det slik de sier. Jeg er ingen ekspert på dette, sa en av personene bak faktaundersøkelsen.

Feil bruk av styringsretten

Da Elisabeth Michelsen mistet tilliten til at offiseren kunne redde arbeidsmiljøet ved avdelingen i slutten av juni 2022, brukte hun og Heimevernsstaben styringsretten for å fjerne offiseren fra stillingen.

Styringsretten er en rett arbeidsgivere har til å ansette, si opp arbeidstakere og å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet.

MISFORNØYD: Offiserens advokat, Edvard Bakke i LO, mener det er flere feil i hvordan Forsvaret har behandlet sakene med offiseren.

Ettersom styringsretten ikke gir rett til varig frabeordring, noe Elisabeth Michelsen har bekreftet at var hensikten, ble feil juss brukt for å fjerne offiseren fra stillingen sin i august 2022. Dette har staten erkjent.

– Det har vært beklagelig for hele saken at man i utgangspunktet tok feil i august 2022, sa regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig, som representerer staten.

Dermed satte Forsvaret i gang en ny prosess for å frabeordre offiseren i januar 2023, denne gangen med § 46 i Forsvarsloven. Denne loven sier at militært ansatte kan beordres fra en stilling når det er påkrevd av helsemessige, sikkerhetsmessige eller andre særskilte grunner.

Delt personellgruppe

Frabeordringen kom til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) den 18. januar 2023.

Et vitne fra FPVS forklarte at i prosedyrene for behandlingen av slike saker skal fire personer danne en personellgruppe som skal komme med en anbefaling, og at lederen av gruppen skal være fra samme forsvarsgren som den som blir anmodet frabeordring.

I denne saken valgte FPVS å bruke en leder fra en annen forsvarsgren. Vitnet fra FPVS forklarte at det var for å skape større avstand mellom personen som kom med anmodningen, Elisabeth Michelsen, og lederen i personellgruppen.

– Det var et bevisst valg basert på en anbefaling, sa vitnet fra FPVS i retten.

En saksbehandler i FPVS, som er en annen person enn vitnet, mottok anmodningen om frabeordring, og gjorde seg opp en mening om det var verdt å behandle eller ikke. Det konkluderte vedkommende med at det var.

Denne personen var også én av de fire personene i personellgruppen, noe offiserens advokat Edvard Bakke reagerer på.

– Det må ses med at personellgruppen var delt 2-2. De som mente det var grunnlag, var lederen som ikke skulle vært der og saksbehandleren som er inhabil. Det er klart FPVS ikke ville gitt ordre om frabeordring om det var enstemmig negativt, sa offiserens advokat Edvard Bakke i retten.

Regjeringsadvokat Stenwig sa derimot at det er saksbehandlerens jobb å ha en mening om saken.

– Personellgruppen er ikke bundet til hva saksbehandler mente før de samlet seg, sa hun.

Den 5. mai 2023 ble offiseren frabeordret fra stillingen sin.

Powered by Labrador CMS