Nyheter:

Øverst fra venstre: Anniken Huitfeldt, Karsten Friis, Hårek Elvenes, Bjørn Mobech-Hansen, Hedda Langemyr og Anders Romarheim.

Dette forventer de av den nye E-sjefen

Om Kina, cybertrusler, e-lov, åpenhet og et mer alvorlig sikkerhetsbilde.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef for Sjøforsvaret, er i dag utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten og blir samtidig viseadmiral. Han overtar etter generalløytnant Morten Haga Lunde.

Forsvarets forum har spurt ulike eksperter og politikere om deres inntrykk av avtroppende og ny etterretningssjef samt forventninger til tiden fremover.

Professor Øystein Tunsjø, Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Morten Haga Lundes tid som etterretningssjef, hva er det?

– Jeg vil nok huske Haga Lunde som en som satte Kina i større grad på agendaen for E-tjenesten.

– Hvilke forventninger har du til den nye etterretningssjefen?

– Jeg forventer at ny sjef for E-tjenesten vil fortsette å ha mer fokus på Kina, og at Kina og Kinas tettere forhold til Russland blir en hovedutfordring.

Førsteamanuensis Anders Romarheim, Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Morten Haga Lundes tid som etterretningssjef, hva er det?

– Jeg vil trekke fram en positiv og en negativ side ved Haga Lunde.

– Det negative er at vi ser en trend i Forsvaret der de største akademiske sivilt-orienterte miljøene er under press, ikke minst i Etterretningstjenesten. E-tjenesten har de siste årene mistet en del sivilt talent, og i for stor grad forfremmet militære på bekostning av sivile. Ved Forsvarets høgskole har Institutt for forsvarsstudier blitt trukket tettere inn i den militære firkantboks-strukturen, og vår akademiske profil er også under press som del av samme militarisering av analysemiljøene i Forsvaret. Hans umiddelbare forgjengere hadde et bedre håndlag med dette.

– På den positive side er at Haga Lunde har ledet E fram til å bli det fremste miljøet i Norge på å forstå truslene i cyberdomenet. Det er ingen liten bragd Morten Haga Lunde har fått til, og av helt avgjørende betydning fordi en moderne E-tjeneste må være digitalt orientert. Her ligger de etter min mening foran andre aktører som Politiets sikkerhetstjeneste, Cyberforsvaret, og trolig også Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Hedda Langemyr, daglig leder i UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Morten Haga Lundes tid som etterretningssjef, hva er det?

– Det har vært en krevende periode for E-sjefen. Økte sikkerhetspolitiske spenninger, økt utenlandsk press ispedd for lite åpenhet har redusert noe av tilliten til de hemmelige tjenester, spesielt i nord eksemplifisert ved Frode Berg-saken og Ølen Betong.

– Hvilke forventninger har du til den nye etterretningssjefen?

– Det må være en som forstår de grunnleggende verdiene som demokratiet og rettsstaten bygger på, veldig godt. Når skillet mellom krig og fred viskes ut, og vi i det digitale domenet befinner oss i det som mange vil omtale som en konstant trusselsituasjon – må den fremtidige sjefen klare å balansere behovet for sikkerhet og metodeutvikling på en måte som ikke undergraver grunnleggende demokratiske verdier.

– I tillegg bør åpenhetskulturen styrkes. Situasjonsforståelsen og motstandsdyktigheten i samfunnet, og spesielt i sivilsamfunnet blir ikke bedre enn det man i fellesskap klarer å skape. For stor grad av hemmelighold kan skape dårligere forutsetninger for god samfunssikkerhet så lenge, all den tid totalforsvaret er avhengig av sivile aktører generelt, og sivilsamfunnet spesielt.

– Den nye sjefens største utfordringer tror jeg er knyttet opp mot nettopp disse to punktene. Og det at man klarer å lage balanserte beskrivelser av trusselbildet, der større tilgang på etterretningsinformasjon i det digitale domenet (fordi det genereres enormt mye mer informasjon) potensielt kan føre til at man evner å avdekke flere trusler. Noe som igjen kan føre til at man kontinuerlig opplever trusselbildet som mer alvorlig. Da kan man komme inn i en spiral som hele tiden krever mer inngripende metoder, på bekostning av både sivilsamfunnet og demokratiet.

Hårek Elvenes (Høyre), medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Morten Haga Lundes tid som etterretningssjef, hva er det?

– Morten Haga Lunde har vært åpen om et stadig mer skjerpet trusselbilde, og økt etterretningstrykk mot Norge.

– Hvilke forventninger har du til den nye etterretningssjefen?

– Han må kommunisere godt med samfunnet og det politiske miljøet. E-tjenestens store budsjettøkninger må utnyttes på en effektiv måte. Implementeringen av den nye E-loven må prioriteres. Et verktøy som er helt avgjørende for å øke kvaliteten på digital etterretning, og avsløre trusler mot Norge som kan ramme hardt.

– E-tjenesten har et særskilt ansvar for å avdekke de økte og sammensatte truslene som også Norge står overfor. Dette er virkemidler som anvendes i gråsonen mellom krig og fred, som åpne tillitsbaserte samfunn er sårbare for. Det bør vurderes om befolkningen i større grad bør opplyses når vi utsettes for påvirkningsaksjoner utenfra for å ha tilstrekkelig «immunitet» i befolkningen.

Seniorforsker Karsten Friis, Norsk utenrikspolitisk institutt

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Morten Haga Lundes tid som etterretningssjef, hva er det?

– Dessverre for Morten Haga Lunde vil Frode Berg-saken hefte ved ham. Den var en ordentlig skandale.

– Hvilke forventninger har du til den nye etterretningssjefen?

– Jeg har bare hørt positivt om Nils Andreas Stensønes. Det er lenge siden vi hadde en etterretningssjef fra Sjøforsvaret.

– Det blir viktig å forstå sikkerhetspolitikk og den sivile delen av etterretningstjenesten nasjonale oppgave. Etter min mening er e-tjenesten blitt for militær.

– En del reformer bør gjennomføres for å utvikle Etterretningstjenesten og den bør legges direkte under Forsvarsdepartementet. E-tjenesten har stadig flere sivile «kunder», og de viktigste er Utenriksdepartementet, justissektoren med Politiet og PST. Å implementere ny e-lov og se på det digitale grenseforsvaret blir viktige oppgaver fremover.

Anniken Huitfeldt (Arbeiderpartiet), leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Morten Haga Lundes tid som etterretningssjef, hva er det?

– Som leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité har jeg satt stor pris på Morten Haga Lundes analytiske evner i møte med et trusselbilde og sikkerhetspolitisk landskap i endring. Å levere grunnlagsmateriale til folkevalgte myndigheter er en sentral oppgave for E-tjenesten.

– Hvilke forventninger har du til den nye etterretningssjefen?

– I tillegg til fortsatt å bidra med gode analyser av trusselbildet, blir det etter Stortingets vedtak om ny etterretningslov viktig for Stensønes å sette E-tjenesten i stand til håndtere nye og viktige oppgaver – innenfor demokratiets og rettsstatens rammer.

Bjørn Mobech-Hanssen, forsker ved Forsvarets høgskole

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Morten Haga Lundes tid som etterretningssjef, hva er det?

– Dersom ett forhold skal trekkes frem, tenker jeg at det er utviklingen innenfor domenet av digitale trusler som peker seg ut, og det voldsomme arbeidet som har blitt gjort i etaten som en følge av det for å tilpasse tjenesten til en verden preget av store endringer, både sikkerhetspolitisk og teknologisk, og som har kommet til uttrykk i cyberdomenet.

– Hvilke forventninger har du til den nye etterretningssjefen?

– Den nye sjefen for E-tjenesten forventer jeg er en person som, i tillegg til tung både kunnskap og erfaring innenfor internasjonale relasjoner og etterretningsoperasjoner, har god kunnskap om og en forståelse av det digitale domenet. Det digitale domenet er et krevende felt, og der det har vist seg at Forsvaret ikke i tilstrekkelig grad har greid å holde følge med den rivende utviklingen.

– I mine øyne synes utfordringene knyttet til, på den ene siden, ansvarsfordeling innenfor håndtering av cybertrusler, sett i sammenheng med sektorprinsippet i norsk statsforvaltning, og samtidig den etterretningsfaglige håndteringen av en antatt økning og kompleksitet i cybertrusler. Det kan være alt fra anslag lik det vi så mot Stortinget denne uken til fordekte påvirkningsanslag mot norske meningsbærere og politiske institusjoner.

Lars Lervik, generalmajor, sjef for Hæren

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Morten Haga Lundes tid som etterretningssjef, hva er det?

– Ny E-lov. Dette er en fremtidsrettet og strategisk leveranse som vil ha positiv innvirkning på Norges og alliertes sikkerhet i en digital verden.

– Hvilke forventninger har du til den nye etterretningssjefen?

– At han fortsetter jobben med å utvikle samvirket med hele Forsvaret, slik at Norges samlede etterretningskapasitet i fred, krise og krig moderniseres i takt med behovene våre.

– Den største utfordringen blir å klare og ta høyde for fremtidens nye trusler i alle domener.

Powered by Labrador CMS