Debatt:

Forsvaret får ikke kompetansen og mangfoldet som er nødvendig for å utvikle virksomheten i høyteknologisk retning, skriver Berit Svendsen

– Forsvaret må rydde opp i roller og ansvar

Forsvaret må i sterkere grad ta inn over seg hvilke enorme konsekvenser digitale angrep på nasjonen kan få, skriver Berit Svendsen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har grunn til å være stolte av vårt operative forsvar. Forsvaret har imidlertid passert et veiskille der utviklingen i hovedsak drives av teknologien, og trusselbildet i det digitale rom øker.

Den nye situasjonen utfordrer Forsvarets forståelse av hvilken kompetanse som må rekrutteres og utvikles. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) fremhever at evnen til å ta i bruk ny teknologi vil ha stor betydning for forsvarsevnen fremover.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har vi vurdert hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold. Forsvarsministeren fikk overlevert rapporten 24. juni 2020.

Må øke tempoet

Forsvaret må i sterkere grad ta inn over seg hvilke enorme konsekvenser digitale angrep på nasjonen kan få.

Sett utenfra er Forsvaret i hovedsak opptatt av Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Verneplikt, førstegangstjeneste og annen rekruttering er innrettet mot tradisjonell militærtjeneste. Forsvaret rekrutterer i dag unge og utdanner personellet internt. Mange unge spesialister slutter imidlertid etter kort tid slik at avkastningen på denne investeringen blir lav. Rekruttering av folk med relevant arbeidserfaring skjer i liten grad.

Forsvaret må i sterkere grad ta inn over seg hvilke enorme konsekvenser digitale angrep på nasjonen kan få.

Har du lyst til å delta i debatten? Send oss en epost på debatt@fofo.no

Forsvaret får ikke kompetansen og mangfoldet som er nødvendig for å utvikle virksomheten i høyteknologisk retning.

Både næringsliv og offentlig sektor har erfaring med teknologisk transformasjon som Forsvaret trenger for å videreutvikle virksomheten. Med få unntak er lederstillinger på topp- og mellomledernivå definert som militære stillinger til tross for at det finnes solid kompetanse i sivil sektor.

Tydelige ambisjoner

Regjeringens langtidsplan har tydelige ambisjoner om at Forsvaret skal bli best til å nyttiggjøre seg teknologi og bli blant de beste i Europa innen innovasjon. Forsvaret må åpnes for mer relevant kompetanse og mangfold, blant annet for å møte økt digital sårbarhet som følge av eventuell bruk av ny 5G-mobilstandard og et «datadrevet» slagfelt der våpensystemer er mer sammenkoblet.

For å komme videre må Forsvaret rydde opp i roller og ansvar. Prestasjon og talent må belønnes og ledere må ansvarliggjøres også for resultater innenfor virksomhetsutvikling. Mer fleksibilitet og større handlingsrom trengs for at Forsvaret raskere kan tilpasse seg en omskiftelig verden. Tre grep vil ha avgjørende betydning:

Økt lederkraft

Forsvarets evne til utvikling må styrkes, og det krever økt lederkraft. Utvalget foreslår derfor at tre roller i topp- og mellomledergruppene i Forsvaret blir sivile. Disse stillingene vil bli nøkkelpersonene i utviklingen fremover; teknologiansvarlig (CTO), HR-ansvarlig (CHRO) og økonomiansvarlig (CFO). Disse må ha relevant erfaring fra teknologiomstilling i næringslivet eller offentlige virksomheter, og de må rapportere direkte til topplederen, som til forsvarssjef eller sjef for Luftforsvaret.

For å komme videre må Forsvaret rydde opp i roller og ansvar.

Sivil erfaringsbakgrunn er helt nødvendig for raskt å tilføre Forsvaret mer relevant kompetanse, andre typer erfaring og mangfold. Økt lederkraft er også nødvendig i Forsvarsdepartementet som må styre på et overordnet strategisk nivå med utgangspunkt i tempo, gjennomføring og evne til å gripe muligheter.

Økt kompetanse i hele bredden

Truslene i det digitale rom må møtes med cybersoldater, digital beredskap, differensiert førstegangstjeneste og nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar. Forsvaret må i større grad samarbeide med næringslivet om rekruttering og utvikling av talenter. Dette vil begge parter tjene på, også som et bidrag til å løse komplekse samfunnsutfordringer. Fastlåste karrièreveier må erstattes av et større fokus på utvikling av talenter i bred forstand.

Muligheter og utfordringer i nord

Med økt satsing i nord blir det desto viktigere å tiltrekke seg relevant kompetanse. Forsvaret og næringslivet har de samme utfordringer med å rekruttere ønsket personell til arbeidssteder langt unna sentrale bystrøk. Insentiver må i større grad møte individets behov.

Forsvaret må i større grad ta hensyn til hvilke fotavtrykk og ringvirkninger dagens virksomhet har i den nordlige landsdelen og bidra til løsning av allmenne samfunnsutfordringer.

Forsvaret og næringslivet har de samme utfordringer med å rekruttere ønsket personell...

Forskning, digitalisering og automatisering kan gjennomføres lokalt i nord som et springbrett for regionen mot en internasjonal arena. Nord-Norge kan bli verdens fremste region for brukernær utvikling av teknologi og kompetanse på tvers av flere sektorer under krevende klimatiske forhold. Dette krever politisk drahjelp og vilje til å satse.

Forsvaret har passert et veiskille som gjør det nødvendig å ta kraftige grep for å videreutvikle evnen til å forsvare landet også i det digitale domenet.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS