Nyheter:

Denne videoen er brukt som dokumentasjon på Forsvarets fremferd i Naturreservatet. Det er Bjørnar Olsen som har filmet.

Fikk bot på 400.000 for «hovring» over naturreservat

Helikopteret skulle skylle av saltvann ved å virvle opp ferskvann fra Borrevannet. Naturreservatet brukes av en rekke truede og rødlistede fuglearter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var på kvelden 14. mai i 2019 at et av Forsvarets helikoptre, av typen Bell 412, fløy inn i naturreservatet i Horten kommune, går det frem av et brev fra politimesteren i Sør-øst. Videre står det at dette ble gjort under en pause i en militærøvelse og at hensikten var å skylle av saltvann på helikopteret.

– Helikopteret ble stående lavt/ rett over vannflaten i Borrevannet i minst tre minutter, slik at ferskvann ble virvlet opp, og på den måten skylte saltvann av helikopteret («hovre»), står det i brevet.

Politiet skriver at overtredelsen er grov fordi Borrevannet naturreservat er særlig viktig som rasteplass og hekkeområde for mange fuglearter. En rekke truede og rødlistede fuglearter bruker reservatet.

– Skyllingen av helikoptret ble gjort i hekketiden for en rekke fuglearter i dette området, og innebar en betydelig forstyrrelse av fuglelivet.

Forelegget fra politiet på 400.000 kroner ble vedtatt av Forsvarsdepartementet 5. oktober.

Luftforsvaret beklager hendelsen. Les deres kommentarer nederst i saken.

Toppdykkeren hekker akkurat i det området helikopteret hovret, ifølge Fylkesmannen.

Denne saken er også omtalt i lokalavisen Gjengangeren.

Stort skadepotensiale

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skriver i sin anmeldelse av saken at de ser svært alvorlig på den. De ble klar over forholdet dagen etter at flygningen ble gjort.

Borrevannet er fredet med formål å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om dyrelivet tilknyttet området. Naturreservatet er en viktig rasteplass og hekkeområde for mange fuglearter, særlig andefugler, dykkere, vadefugler, rikser, måker og spurvefugler, står det i dokumentet. Flere av disse fuglene er rødlistet og regnet som truede, deriblant stjertand, knekkand, skjeand, bergand, toppdykker, horndykker, sivhauk, fiskeørn, lerkefalk, vannrikse, sivhøne, vipe, storspve, brushane, hettemåke, makrellterne, nattergal og sivspurv.

Toppdykkeren hekker på Sørøstlandet og på Jæren.

– Borrevannet er et av Norges viktigste hekkeområder for den rødlistede arten toppdykker. Disse legger redene flytende på vannet, og hekker blant annet akkurat i det området der helikopteret ble filmet, og hvor det sto og «hovret», står det i brevet fra Fylkesmannen.

Videre står det:

– Det er overveiende sannsynlighet for at egg og reder ble skadet og ødelagt av helikopteraktiviteten denne dagen.

I Fylkesmannens brev står det at de ikke har gått inn i området for å befare eventuelle skader fordi de ikke vil påføre fuglene ytterligere skade og uro ved ferdsel inn i området.

Det står i dokumentet fra Fylkesmannen at Forsvaret anførte overfor dem at Borrevannet ikke var avmerket på deres kart som naturvernområde, og at de derfor ikke var klar over at de gjorde noe ulovlig.

– Fugler dratt inn i rotoren

Det var Bjørnar Olsen som varslet om hendelsen. Han bor bare et steinkast unna Borrevannet og forteller at han hørte et voldsomt bråk.

– Vi er vant med helikoptertrafikk i området, men dette var helt spesielt, forteller Olsen.

Da han rundet hushjørnet fikk han øye på et Bell-helikopter fra Forsvaret som var på vei mot vannet i lav høyde.

Bjørnar Olsen peker mot stedet hvor helikopteret befant seg ved Borrevannet.

– Jeg fikk tak i kamera, sprang ned i hagen og filmet helikopteret. Fra der jeg sto kunne jeg se fugler og reder som forsvant i alle retninger. Noen ble også dratt inn i rotoren.

Etter at helikopteret hadde fløyet avgårde og Olsen hadde vært i politiavhør satte han seg i båten. I sivkanten fant han store mengder med død fugl, samt ødelagte reder som tilhører artene «vipe» og «toppdykker» som er rødlistet.

– Dette skjedde på et område av vannet hvor det er mye hekkende fugler. Men på en måte hadde Forsvaret flaks. En kilometer unna er det et område med enda større fugle-tetthet. Hadde helikopteret vært der hadde de ødelagt om lag femti toppdykker-reder, midt i hekketiden.

– Det hadde vært en katastrofe, sier Olsen.

– Merkelig forklaring

– Hva synes du om en slik fremferd fra Forsvaret?

– Jeg synes forklaringene fra Forsvaret fremstår som merkelige. At kartene ikke var oppdatert er veldig rart, ettersom området har vært naturreservat siden 1981.

Dessuten fremstår det som en veldig spesiell metode for å vaske et helikopter. Jeg stusser litt ved begge deler, sier han.

I etterkant av hendelsen fikk Forsvaret en bot på 400.000 kroner. Bjørnar Olsen håper det fører til at man unngår lignende hendelser.

– Det har blitt mye oppmerksomhet rundt denne saken. Forhåpentligvis fører dette til at Forsvaret blir mer oppmerksomme på naturreservater og holder seg unna disse områdene i fremtiden.

Beklager

– Vi beklaget med det samme vi ble klar over hendelsen, skriver talsperson i Luftforsvaret, Stian Roen i en e-post til Forsvarets forum.

Major Stian Roen er talsperson i Luftforsvaret.

Verneområdet var ikke merket av på kartgrunnlaget som ble benyttet da hendelsen skjedde. Talsmannen skriver at kartene de bruker er oppdaterte og at kartgrunnlaget oppdateres jevnlig.

Etter hendelsen ble det umiddelbart tatt tak for å merke området i kartdatagrunnlaget, for å unngå lignende hendelser i samme område, skriver Roen.

Han avviser at det er normal prosedyre å vaske helikopteret i ferskvann.

Vi har vaskehall for helikoptrene, og de kan spyles både inne og ute.

Det følger av naturmangfoldloven § 37 andre ledd at «I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet», viser Roen til.

– Det er ikke noe generelt forbud mot å fly over naturreservat. Boten i denne saken gjelder forstyrrelse av dyrelivet, og ikke flygning i seg selv. I denne saken ble dyrelivet dessverre forstyrret, på bakgrunn av en prosedyre som normalt ikke utføres, skriver han.

Powered by Labrador CMS