Nyheter:

Veggene sprekker i Tollbugata 10. Det store problemet er store setningsskader.

Kulturskatt kan bli solgt

Å vedlikeholde Gamle Krigsskolen koster så mye at Forsvarsdepartementet vurderer å selge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Et av Norges viktigste bygg, sier generalmajor Odin Johannessen. 

– Skolen er et levende minne, sier krigsskolesjef Erlend Bekkestad.

– Kadettene undervises på samme måte som for mer enn 200 år siden. Det gjør dagens bruk av Tollbugata 10 unik sammenlignet med andre modeller som «sikrer offentligheten tilgang til kulturminnet». 

Det gamle, gule bygget fra 1600-tallet brukes fortsatt. Her har Krigsskolen undervisning, foredrag, takt og tone-kurs og danseskole. Hæren har kontorplasser og representasjonslokaler. Også Forsvaret bruker lokalene i Tollbugata 10.

Alt dette kan det snart bli slutt på. Forsvarsdepartementet vurderer å avhende for å spare penger. Tilstanden er nemlig kritisk. Hovedproblemet er setningsskader. Bygget flytter på seg. Vegger sprekker, tapet faller av, vann trenger inn i kjelleren og deler av taket er dekket av presenning. Verken Forsvarsbygg eller Forsvarsdepartementet vil bekrefte hvor mye det vil koste å totalrenovere Tollbugata 10. Forsvarets forum har snakket med flere som mener det dreier seg om opp mot 300 millioner kroner.

Forsvaret overtok bygget i 1802. Året etter var Krigsskolen på plass. I 2000 ble Tollbugata 10 fredet.
Forsvaret overtok bygget i 1802. Året etter var Krigsskolen på plass. I 2000 ble Tollbugata 10 fredet.
Forsvaret overtok bygget i 1802. Året etter var Krigsskolen på plass. I 2000 ble Tollbugata 10 fredet.
Forsvaret overtok bygget i 1802. Året etter var Krigsskolen på plass. I 2000 ble Tollbugata 10 fredet.


I 2017 satte Forsvarsbygg ned en arbeidsgruppe som «skulle belyse ulike alternativer knyttet til Tollbugata 10». Gruppa sendte en alternativvurdering til Forsvarsdepartementet. Den beskriver forholdene i Gamle Krigsskolen som svært alvorlige. Bygningsmassen bærer preg av stort etterslep på vedlikehold. Vesentlige og kritiske bygningsskader «må utbedres dersom en skal unngå at kulturhistoriske verdier skal gå tapt», står det i vurderingen.

– Ut fra uforholdsmessig store investeringskostnader, knapphet på investeringsmidler samt at brukers funksjonelle behov kan dekkes på en langt billigere måte ser Forsvarsbygg det vanskelig å kunne anbefale at det investeres i en fullverdig oppgradering av Tollbugata 10, skriver Håkon Øberg i Forsvarsbygg. 

Ifølge vurderingen kan Krigsskolens virksomhet dekkes gjennom omdisponering på Akershus festning og nybygg på Linderud. 

Forsvarsstaben er enda klarere.

– Forsvarsstaben anbefaler at Tollbugata 10 ikke videreføres som del av Forsvarets EBA-portefølje (eiendom, bygg og anlegg), som følge av store kostnader knyttet til rehabilitering. En eventuell rehabilitering vil påvirke utvikling og rehabilitering av annen prioritert EBA, skriver kontreadmiral Elisabeth Natvig i et svar til alternativvurderingen til Forsvarsbygg.

Forsvarsstaben anbefaler at Tollbugata 10 ikke videreføres som del av Forsvarets EBA-portefølje


Derfor kan det bli salg. DnB Næringsmegling AS deltok i arbeidsgruppa, og det er inngått en avtale mellom Forsvarsbygg og DnB Næringsmegling AS om rådgivning i forbindelse med avhending av Tollbugata 10. I konklusjonen i alternativvurderingen anbefaler Forsvarsbygg en tilleggsutredning «knyttet til salg og avhending og offentlig-privat eller offentlig-offentlig samarbeide, eventuelt andre alternativer knyttet til å overføre eierskapet av Tollbugata 10 fra forsvarssektoren til annen aktør».

Denne tilleggsutredningen ble levert Forsvarsdepartementet på nyåret 2018. Verken Forsvarsdepartementet eller Forsvarsbygg vil si noe om den. De vil heller ikke kommentere alternativvurderingen.

– Det er ikke naturlig å gå inn på en rapport som ikke er avsluttet, og som Forsvarsdepartementet ikke har behandlet, sier prosjektleder Eli Heggelund i Forsvarsbygg.

– Saken er til behandling, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

– Vi vil sette oss inn i alle deler av saken før det tas en beslutning, og det kan derfor ikke sies noe konkret om når beslutning i saken foreligger.

Store setningsskader gjør at vegger sprekker. Deler av taket er dekket av presenning.
Store setningsskader gjør at vegger sprekker. Deler av taket er dekket av presenning.
Store setningsskader gjør at vegger sprekker. Deler av taket er dekket av presenning.
Store setningsskader gjør at vegger sprekker. Deler av taket er dekket av presenning.


Riksantikvar Jørn Holme satt i arbeidsgruppa. Han mener at det beste for Tollbugata 10 vil være at bygningen drives av det offentlige.

– Det gir allmennheten tilgang til et kulturminne på en annen måte enn hva privat eierskap gjør.

Riksantikvaren mener at bygningen er egnet for mange typer bruk, fortrinnsvis noe som ligger tett opp til de funksjonene Tollbugata 10 har i dag. Det alvorlige skadebildet – og de høye vedlikeholdskostnadene – skal ifølge riksantikvaren skyldes endringer i grunnvannstanden og at det går en rygg av alunskifer i området. Da bygget ble reist, var det en helt annen infrastruktur her. Det påvirker også.

– Hvorfor er det viktig å bevare Gamle Krigsskolen? 

– Krigsskolen spilte en sentral rolle i stats- og nasjonsdannelsen frem mot 1814. Den var en av landets viktigste utdannelsesinstitusjoner, sier han. 

Etter å ha sett omfanget av skadene i Gamle Krigsskolen, har Holme kontaktet Forsvarsbygg for å bli orientert om vedlikeholdsarbeidet. 

– Vi håper bygget blir prioritert i årene som kommer, sier han.

Tollbugata 10 ble pusset opp innvendig i 2000.
Tollbugata 10 ble pusset opp innvendig i 2000.
Tollbugata 10 ble pusset opp innvendig i 2000.


Det er «eiers ansvar å vedlikeholde anlegget», sier Holme. Problemet er bare at eier ikke har råd.

– Gamle Krigsskolen er mer enn 200 år med historie. Det er en historisk bygning som brukes daglig, en historisk og levende kulturarv som er viktig for både Hæren og Krigsskolen, sier oberst Erlend Bekkestad.

– For kadettene gir Gamle Krigsskolen en helt spesiell følelse. Det er følelsen av at du er del av noe større, av et offiserskorps, sier han. 

– Det blir bare viktigere i fremtiden. Men sett opp mot operativ evne, har vi forståelse for at det er vanskelig å prioritere og bruke så mye penger på vedlikehold av kultur og tradisjon. Det skjønner alle i Hæren. Våre leveranser måles ikke på hvorvidt vi klarer å ta vare på kulturskatter.

Våre leveranser måles ikke på hvorvidt vi klarer å ta vare på kulturskatter

– Hva tenker du om at bygget kan bli solgt? 

– Det vil være synd om ikke Forsvaret kan bruke Tollbugata 10 i fremtiden. 

Riksantikvar Jørn Holme mener det er flere fordeler ved å beholde Gamle Krigsskolen i offentlig eie.


Oberst Erlend Bekkestad mener spørsmålet ikke må være hva bygget kan bety for Hæren eller Forsvaret, men hva det kan være for Norge.

– Det er et signalbygg. Det danske Forsvaret har et slikt bygg i København, det har også svenskene i Stockholm. Tollbugata 10 er vårt motstykke. Men det er ikke et museum. Det vil vi heller ikke at det skal være. Hæren og Krigskolen trenger bygget, men det må vedlikeholdes. 

Sjefen for Hæren, Odin Johannessen har også engasjert seg. 

– Gamle Krigsskolen betyr mye for oss i Hæren både historisk og kulturelt, men ikke minst som en sentral møteplass for Krigsskolen, Hæren og forsvarssektoren i dag, sier generalmajoren. 

Oberst Erlend Bekkestad representerer største bruker: Krigsskolen.


Krigsskolens Venner ville ikke vente på arbeidsgruppa til Forsvarsbygg. Derfor satte de i fjor ned et eget utvalg. Målet er å jobbe for at Tollbugata 10 forblir i offentlig eie og at Krigsskolen sikres tilgang til lokalene. 

– Tilstanden til bygget er svært dårlig, sier styreleder Asgeir Myhre.

– Vi er informert om at det vil kreve store investeringer å sette bygget i tilfredsstillende stand. Men at det skal settes av 300 millioner til å totalrenovere Gamle Krigsskolen, høres helt urealistisk ut. Vi forstår at omfattende investeringer i en meget gammel bygård er vanskelig, men Norge som stat har et ansvar her. Kostnadene med å restaurere og vedlikeholde Tollbugata 10 bør ikke settes opp mot prioriterte oppgaver i Hæren, sier han.

At det skal settes av 300 millioner til å totalrenovere Gamle Krigsskolen, høres helt urealistisk ut

– Dersom offentlig eie ikke lar seg realisere, vil vi arbeide for å finne en langsiktig løsning som sikrer adgang for allmenheten generelt og Krigsskolen, Hæren og Forsvaret spesielt.

Myhre mener at det mest realistiske bør være å gradvis sette bygget i bedre stand. 

– Tollbugata 10 er en helt unik bygning, med en kulturell dimensjon som det er umulig å erstatte.

Powered by Labrador CMS