Nyheter:

Forsvarets lange erfaring med å forebygge og bekjempe smitte er noe sivilsamfunnet kan lære av, mener forsvarsministeren.

Forsvarsminister: – Sivil sektor kan lære mye av smittevern i militærleirer

Regjeringen vil bevilge midler til ekstratiltak i pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Koronapandemien vinteren 2020 har hatt store ringvirkninger for de fleste områder av det norske samfunnet, også for forsvarssektoren. Forsvarets forum skrev i juni om at korona har kostet Forsvaret 196 milloner kroner frem til da. De generelle smitteverntiltakene står for den største kostnadsposten. Samtidig har Forsvaret spart 91 millioner knyttet til reiser og overtid.

Avlyste reiser og øvelser

De endelige konsekvensene av korona har man ennå ikke sett, og det er derfor for tidlig å trekke konkrete konklusjoner, mener regjeringen. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til Forsvarets forum at regnskapet for 2020 blir ekstraordinært.

– Alt i alt, hvordan har pandemien påvirket forsvarsbudsjettet?

– Budsjettet har den ikke påvirket så veldig mye, men regnskapet er jo påvirket. Pandemien har gjort at mange reiser ikke kunne gjennomføres. Mange av de øvelsene vi skulle ha hatt, har vi ikke avholdt.

Les mer om budsjettet: 64,5 milliarder kroner til forsvarsbudsjettet.

Si din mening

Vil du skrive debattinnlegg om budsjettet? Send ditt innlegg til debatt@fofo.no.

– Samtidig har vi jo bidratt på annet vis, når vi har tatt unge inn til førstegangstjeneste, så har vi hatt betydelige ekstrakostnader. Vi har hatt mer personell rundt dem og infrastruktur til testing. Dette har vært fordyrende, så det er nok større forskjell på et budsjett og et regnskap for 2020 enn det vi er vant med å se. Men foreløpig har vi veldig god kontroll på det vi har holdt på med. Forsvaret er en organisasjon som i stort har god kontroll på det økonomiske.

– Hva har pandemien betydd for måten å tenke beredskap på?

– Den ga oss noen utfordringer forsyningsmessig, så vi må se på forsyningsberedskap på på en annen måte. Kanskje vi fra sivilsamfunnet kan lære litt av Forsvaret. Vi bruker ganske mange kloke hoder og mye ressurser på å se hva har skjedd i pandemien og hva har vi lært. De svarene vil vi sitte med senere. Forsvaret sin måte å organisere driften på har vært veldig nyttig også for sivil sektor. Måten man har drevet smittevern i en militærleir over mange år er nyttig praksis å ta med seg også for sivil sektor.

Les også: Se grafer fra 20 år med forsvarsbudsjetter.

Virustesting har ført til en god del ekstrakostnader i 2020.

Evaluerer sektorens håndtering

Det pågår en evaluering i forsvarssektoren av sektorens håndtering av koronapandemien, som skal være sluttført desember 2020, ifølge regjeringen. Hensikten er å trekke lærdom fra krisens innvirkning på forsvarssektoren, og fra håndteringen av den, slik at sektoren kan gjøre forbedringer for å stå best mulig rustet til å håndtere eventuelle kommende kriser. Forsvarssektorens evaluering skal også være et grunnlag for å kunne bidra til andre evalueringer av pandemien, herunder Koronakommisjonen nedsatt av regjeringen.

Under koronapandemien har forsvarssektoren hatt følgende prioriterte oppgaver:

  • Opprettholde skarpe oppdrag, operativ evne og beredskap nasjonalt og sammen med allierte.
  • Redusere smittefare i sektorens etater og dermed også bidra til å redusere risiko for smitte i samfunnet generelt. Ta vare på syke personer i etatene i forsvarssektoren.
  • Støtte sivile myndigheter etter anmodning.

Operativ evne opprettholdt

Forsvaret har så langt klart å opprettholde sin operative evne gjennom pandemien, mener regjeringen. Forsvarets aktiviteter har stort sett gått som planlagt, men med en del unntak når det gjelder øving, trening og utdanning. Virksomheten har vært gjennomført i tråd med de til enhver tid gjeldende bestemmelser for smittevern. Den store øvelsen Cold Response i mars 2020 er den mest omfattende enkelte aktiviteten som har blitt avlyst. Forsvarets støtte til det sivile samfunn for å håndtere konsekvensene av pandemien har vært forholdsvis begrenset, med unntak for Heimevernet som har utført om lag 14 500 dagsverk i bistand til politiets grensekontroll. Forsvaret har også bidratt med telt til mottaksenheter på enkelte sykehus, og stilt sine ressurser innenfor medisinsk lufttransport til disposisjon for sivile helsemyndigheter.

Tips oss!

Har du tips eller innspill til budsjettsaker vi bør omtale? Kontakt oss på tips@fofo.no

Gjensidig sivil-militær avhengighet

Ifølge regjeringen har koronapandemien aktualisert en del forhold som allerede er kjente sikkerhetsutfordringer. Den gjensidige avhengigheten mellom militær og sivil side i totalforsvaret har blitt synliggjort. Utfordringer knyttet til forsyningssikkerhet og kapasitetsmangler er ikke bare erfart i sivile sektorer, men også i Forsvaret. Tilsvarende gjelder hindringer for virksomheten som har oppstått som følge av reiserestriksjoner og redusert internasjonal samhandling.

En nærmere vurdering av hvordan sikkerhetspolitiske forhold har blitt påvirket som følge av pandemien, er også relevant.

Powered by Labrador CMS