Nyheter

SESSVOLLMOEN: Lokalpolitikerne er misfornøyde med kollektivtilbudet ved Sessvollmoen.

Kampen om forsvarskommunene: Vil ha luftvern til Ullensaker

Forsvarets forum har spurt samtlige partier i landets forsvarskommuner om deres viktigste saker, utfordringer og hvorfor forsvarsfolk skal stemme på dem.

Publisert

Sessvollmoen leir i Ullensaker kommune ligger nord for Gardermoen, og er en viktig leir for Forsvaret. Det er store øvings- og skytefelt rundt leiren, som noen av politikerne peker på som svar på spørsmålene Forsvarets forum har sendt dem i forbindelse med årets valgdekning.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Følgende tre spørsmål har gått ut til partiene:

  • Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?
  • Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?
  • Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Krf, MDG, Norgesdemokratene og Konservativt har ikke besvart Forsvarets forums henvendelser.

Høyre: – Positive til Forsvaret

Willy Kvilten er gruppeleder for Ullensaker Høyre og tredjekandidat i kommunevalget.

Han peker på støy fra skytefeltene og boligplanlegging som noe som kan være en utfordring å kombinere.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Ullensaker Høyre er glade for at Forsvaret har aktivitet i vår kommune. Forsvaret representerer mange og sikre arbeidsplasser gjennom aktivitet på Sessvollmoen og Gardermoen flystasjon. For oss er det positivt at disse arbeidsplassene ikke er direkte knyttet til Oslo lufthavn sin virksomhet, for det gjør at vi får arbeidsplasser som ikke svinger med konjunkturene innenfor flyplass og reiser.

HØYRE-KANDIDAT: Willy Kvilten i Ullensaker Høyre er opptatt av arbeidsplassene Forsvaret skaper i kommunen.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Utfordringene med Forsvaret kommer når vi planlegger nye boligområder, hvor vi må ta hensyn til støyen fra skytefeltene ved Sessvollmoen. Det legger noen bindinger på hvor vi kan etablere nye boliger, men per nå har vi tilstrekkelig med arealer ellers i kommunen, så det er håndterbart.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Høyre er kjent som et parti som er positive til Forsvarets aktiviteter. I tillegg så legger vi opp til gode kvaliteter innen barnehage, skole, helse og omsorg og fritidstilbud, noe som gjør at forsvarsfamilier bør finne det attraktivt å bosette seg i Ullensaker.

Venstre: – Ikke-eksisterende busstilbud

Stein Vegar Leidal er tredjekandidat i Ullensaker Venstre. Kollektivtilbud, miljø og klima er Åmot Venstres kampsaker.

SENDREKTIG: Stein Vegar Leidal mener regjeringen har vært for sendrektig i utviklingen av Forsvaret.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Vi har tatt et veldig viktig initiativ i Ullensaker: Kollektivtransport dit hvor Sessvollmoen ligger, som er en stor arbeidsplass med et ikke-eksisterende busstilbud til området Sessvoll i dag. Vi har som en av våre store kampsaker et bedre kollektivtilbud til den delen av kommunen, også med tanke på vekst med hensyn til antall ansatte og de fastboende i området. Ellers disponerer Forsvaret store områder i kommunen, så arealer er det nok av. Rent konkret fra Venstre er det dette med kollektivtransport fram og tilbake, og at miljø og klima er viktig også i Forsvaret.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Det må være det om det skulle dukke opp nye arealbehov, om det skulle bygges ned natur i kommunen skal tilsvarende areal restaureres andre sted. Slik jeg kjenner Forsvarets installasjoner, ser jeg ingen store utfordringer i Ullensaker.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Fordi Forsvaret har stått sentralt i Norges eldste parti fra oppstarten, i tillegg til at Venstre har stått i front etter at Russland startet angrepskrigen mot Ukraina. Jeg synes regjeringen har vært for sendrektig. Vi vil gjøre det vi kan lokalt og nasjonalt for at anbefalingene fra Forsvarskommisjonen blir fulgt.

– Vi har i hvert fall fire nedlagte forsvarsanlegg, og flere hvis vi tar med luftforsvarsanleggene og NIKE-batteriene. Det finnes flere områder å ta av. Vi har også fantastisk kommunikasjon med andre deler av landet, samt en militær flyplass også på Gardermoen. Jeg ønsker Forsvaret varmt velkommen.

Rødt: – Manglende luftvern

Anette Laregg er leder i Rødt Ullensaker, og ønsker også bedre kollektivtilbud rundt Sessvollmoen.

LOKALOMRÅDER: Anette Laregg i Rødt Ullensaker mener mangel på luftvern rundt Gardermoen og nedprioritering av lokalområdene er viktige saker å hamle opp med.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Her i kommunen kan vi bidra med tiltak som er viktige for Forsvarets personell, som tross alt er Forsvarets viktigste ressurs. De som tjener og jobber på Sessvollmoen, og deres familier, må nå gå flere kilometer langs Fylkesvei 462 til nærmeste rutebuss. Denne veien har hverken belysning eller gangfelt og utgjør derfor en risiko for Forsvarets personell og deres familie.

– Rødt Ullensaker og Rødt Akershus har vært på observasjon i området og jobber for busstilgang, belysning og gangfelt her. Kollektivtilbudet til Sessvollmoen er kritisk, ettersom hele Østlandet må nå hente materiellet sitt på Sessvollmoen ettersom depotene i øvrige leire er lagt ned. Har du ikke bil kommer du deg ikke dit. I tillegg ønsker vi et mer levende lokalsamfunn i området, med nærbutikk og flere tjenester.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Det at skiftende regjeringer etter den kalde krigen bygde ned invasjonsforsvaret til fordel for deltakelse i krigføring i utlandet, og reduserte Hæren fra 160.000 til rundt 12.000 soldater, halverte Heimevernet, reduserte luftvernet fra 32 til knapt fire batterier og kuttet i Forsvarets utdanning preger Forsvaret i hele landet, også Ullensaker. Forsvarsansatte i Ullensaker rammes, i likhet med forsvarsansatte andre steder, av en forsvarspolitikk som har nedprioritert personell og drift til fordel for dyrt utstyr, en dårlig pensjonsordning og overdreven overtidsbruk. Manglende luftvern av Gardermoen-området, og nedprioritering av lokalområdene rundt Sessvollmoen er blant de lokale utfordringene vi ser brenner mest lokalt.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Rødt er blant partiene som i statsbudsjettet for 2023 foreslo høyest bevilgninger til Forsvaret og mer enn regjeringa foreslo, og vil blant annet prioritere en kraftig styrking av Hæren med flere ansatte, reservister og dedikert helikopterstøtte; styrking av Heimevernet og gjenreise Norges luftvern med reetablering av dedikert luftvernbeskyttelse av østlandsområdet inkludert Gardermoen, som ble lagt ned på 1990-tallet. Luftvern er helt kritisk å ha tilstrekkelig kapasitet på i dagens samfunn, og det må innebære dronekapasitet.

Fremskrittspartiet: – Minnepark og historie

Iver Tokstad er femtekandidat på lista til Ullensaker Frp, og har selv bakgrunn fra Forsvaret. Han er opptatt av den historiske betydningen til Trandum-området.

HISTORIE: Iver Tokstad er opptatt av forsvarshistorie og å videreformidle den.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Ullensaker har en lang historie med militær virksomhet. Også i dag har Forsvaret høy aktivitet i kommunen med ulike avdelinger og installasjoner på i alt seks steder. Fremskrittspartiet i Ullensaker verdsetter Forsvarets tilstedeværelse og vil stille seg positiv til en eventuell utvidelse av den militære virksomheten og sørge for at kommunen legger til rette for det. Vi er for tiden ikke kjent med at Forsvaret planlegger vesentlige endringer her.

– Fremskrittspartiet ser det som viktig å bevare og formidle alle deler av den militære historien i Ullensaker. Sentralt her står Hærens virksomhet i Trandum-området. Fremskrittspartiet har derfor lenge støttet Stiftelsen Trandum sitt arbeid med å restaurere og bevare Trandum leir og å få opprettet en hærsamling som del av Forsvarsmuseet på Trandum. Vi ønsker at forsvarskommunen Ullensaker skal arbeide for at minneparken i den fredede Trandumskogen må bli en fast post i fremtidige statsbudsjetter.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Fremskrittspartiet er ikke kjent med at Forsvaret har pekt på spesielle utfordringer i Ullensaker. Kommunen er imidlertid et viktig logistikk- og trafikknutepunkt med kritisk sivil og militær infrastruktur av stor nasjonal betydning. Nevnes kan både Gardermoen flyplass, europaveiene og jernbanen. Forsvaret av området er imidlertid svakt, særlig alvorlig er mangelen på luftvern. Fremskrittspartiet har i Stortinget foreslått å styrke landets bakkebaserte luftvern betydelig, uten så langt å få særlig støtte for det. Ullensaker er et av mange områder i Norge som trenger luftvern.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Fremskrittspartiet er det partiet som er mest opptatt av forsvarsevne og -vilje og har gjentatt ganger foreslått styrking av Forsvaret langt ut over det regjeringen har lagt opp til.

– Ullensaker FrP vil bidra til styrking av forsvarsevnen ved at kommunen imøtekommer nye behov som Forsvaret måtte ha. Vi vil fortsatt arbeide for styrking av forsvarsviljen, blant annet gjennom å gjøre forsvarshistorien kjent for nye generasjoner, ved å støtte Øvre Romerike Forsvarsforening og ved å støtte skytterlagene i kommunen. Viktig i denne sammenheng er etableringen av ny skytebane ved Hauerseter.

Powered by Labrador CMS